گرافکر

gerafekr

http://gerafekr.ir/wp-content/themes/gerafekr/images/olama/
جستجوگری باشیم در مسیرِ شدن ...
امام موسی صدر
علی شریعتی
شهید بهشتی
مهدی بازرگان
مرتضی مطهری
دکتر سروش
امام موسی صدر علی شریعتی شهید بهشتی مهدی بازرگان مرتضی مطهری دکتر سروش امام خمینی مصطفی ملکیان علی صفایی حائری علامه جعفری محمدرضا حکیمی علامه طباطبایی مصباح یزدی سید علی خامنه ای جوادی آملی میرباقری طاهرزاده احمد فَردید حسین نصر

طرح مطالعاتی امام انسان

اندیشمند دوم:

امام موسی صدر

در مجموعه گرافکر، آثار 20 نفر از اندیشمندان ایرانی را مطالعه و بررسی می‌کنیم.
رویکرد ما، یافتنِ حقیقت با تضارب آراء است.
در طرح مطالعاتی امامِ انسان، کتاب‌های استاد «سید موسی صدر» را مطالعه می‌کنیم.
ثبت نام معرفی طرح | pdf

طرح مطالعاتی چشمه

اندیشمند اول:

علی صفایی حائری

در مجموعه گرافکر، آثار 20 نفر از اندیشمندان ایرانی را مطالعه و بررسی می‌کنیم.
رویکرد ما، یافتنِ حقیقت با تضارب آراء است.
در طرح مطالعاتی چشمه، کتاب‌های استاد «علی صفایی حائری» را مطالعه می‌کنیم.
ثبت نام معرفی طرح | pdf