کتاب صوتی عاشورا

نویسنده: علی صفایی حائری
گوینده: محمد عرفان آقا عابدی

کتاب صوتی

01- کتاب صوتی عاشورا، ص 1 تا 16

02- کتاب صوتی عاشورا، ص 17 تا 21

03- کتاب صوتی عاشورا، ص 23 تا 31

04-کتاب صوتی عاشورا، ص 33 تا 38

05- کتاب صوتی عاشورا، ص 39 تا 50

06- کتاب صوتی عاشورا، ص 51 تا 60

07- کتاب صوتی عاشورا، ص 61 تا 66

08- کتاب صوتی عاشورا، ص 67 تا 79

تولید و انتشار این کتاب صوتی توسط موسسه شمیم لیلة القدر تهران صورت گرفته است