کتاب صوتی صراط

نویسنده: علی صفایی حائری
گوینده: داود مرادی

کتاب صوتی

01- کتاب صوتی صراط، از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث «خلوت و توجه»، ص 7 تا 18

02- کتاب صوتی صراط، مبحث «خلوت و توجه»، از ص 19 تا 28

03- کتاب صوتی صراط، از ابتدای «فکر-شناخت معبودها» تا ابتدای بندِ «ما گاهی تا همینجا پیش میرویم»، ص29تا39

04- کتاب صوتی صراط، از ابتدای بندِ «ما گاهی تا همینجا پیش...» تا ابتدای «عقل-سنجش معبودها»، ص 39تا54

05- کتاب صوتی صراط، از ابتدای «عقل-سنجش معبودها» تا ابتدای بندِ «پس از این داستانها از ایمان..»، ص 55تا64

06- کتاب صوتی صراط، از ابتدای بندِ «پس از این داستانها از ایمان و کفر..» تا ابتدای «ملاک انتخاب»، ص 64تا72

07- کتاب صوتی صراط، از ابتدای «ملاک انتخاب» تا ابتدای بندِ «با این بینش است که تربیت کادرها..»، ص 73تا84

08- کتاب صوتی صراط، از ابتدای بندِ «با این بینش است که تربیت کادرها..» تا ابتدای «ایمان و انتخاب»، ص 84تا95

09- کتاب صوتی صراط، مبحث «ایمان و انتخاب»، ص 96 تا 107

10- کتاب صوتی صراط، مبحث «جهاد و مبارزه»، ص 108 تا 122

11- کتاب صوتی صراط،مبحث «بلاءها و ضربه ها»، ص 123 تا 134

12- کتاب صوتی صراط، مبحث «عجز و اضطرار»، ص 135 تا 145

13- کتاب صوتی صراط، مبحث «اعتصام و استعانت»، ص 146 تا 156

14- کتاب صوتی صراط، مبحث «صراط»، ص 158 تا 168

15- کتاب صوتی صراط، مبحث «گروه ها»، ص 170 تا 180

16- کتاب صوتی صراط، مبحث «مرور کلی»، ص 182 تا 195