کتاب صوتی رشد

نویسنده: علی صفایی حائری
گوینده: داود مرادی

کتاب صوتی

01- کتاب صوتی رشد، از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث خسر، ص 7 تا 19

02- کتاب صوتی رشد، از ابتدای مبحث خسر تا ابتدای مبحث سرمایه ها، ص 19 تا 28

03- کتاب صوتی رشد، از ابتدای مبحث سرمایه ها تا ابتدای مبحث خسارت ها، ص 29 تا 39

04- کتاب صوتی رشد، از ابتدای مبحث خسارت ها تا ابتدای مبحث جبران ها، ص 41 تا 48

05- کتاب صوتی رشد، از ابتدای مبحث جبران ها تا ابتدای مبحث نقش مومن در رشد، ص 49 تا 58

06- کتاب صوتی رشد، از ابتدای مبحث نقش مومن در رشد تا پایان کتاب، ص 59 تا 67