کتاب صوتی اندیشه من

نویسنده: علی صفایی حائری
گوینده: محمد حسین حسینیان

کتاب صوتی

01- کتاب صوتی اندیشه من - ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام

02- کتاب صوتی اندیشه من - ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدیم که...