کتاب صوتی ادیان در خدمت انسان

نویسنده: امام موسی صدر
گوینده: علیرضا غلامی

کتاب صوتی

کتاب صوتی «ادیان در خدمت انسان»، مقاله «انتظار منجی»

کتاب صوتی «ادیان در خدمت انسان»، مقاله «وظیفه عالم دینی در عصر حاضر»

کتاب صوتی «ادیان در خدمت انسان»، مقاله «آزادی انسان»

کتاب صوتی «ادیان در خدمت انسان»، مقاله «حفظ و توسعه نیرو های انسان»

کتاب صوتی «ادیان در خدمت انسان»، مقاله «عبادت خدا یعنی آزادی مطلق»