کتاب دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن | شهید بهشتی

کتاب دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن

نویسنده: شهید بهشتی
ناشر: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی
تعداد صفحه: 123
خرید کتاب

در تاریخ هر مرز و بوم، چهره هایی وجود دارند که نام آنها در شمار برجستگان تاریخ ثبت شده است. بعضی از این نام‌ها در روایت تاریخ فرهنگ و اندیشه جوامع بگونه ای مطرح هستند که براستی فهم و درک هویت تاریخی و فرهنگی هر جامعه بدون آنها ممکن نیست. درست همین اهمیت در خور توجه است که شناخت این چهره‌ها را امری لازم می‌سازد. اما تاریخ سرزمین ما نشان داده است که در شناخت اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، در بسیاری از موارد، به افراط و تفریط در غلتیده‌ایم. کتاب «دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن»، با هدف ارائه تصویری منصفانه از آن اندیشمند فرزانه منتشر شده است.