کتاب دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن | شهید بهشتی

کتاب دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن

نویسنده: شهید بهشتی
ناشر: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی
تعداد صفحه: 123
خرید کتاب

در تاریخ هر مرز و بوم، چهره هایی وجود دارند که نام آنها در شمار برجستگان تاریخ ثبت شده است. بعضی از این نام‌ها در روایت تاریخ فرهنگ و اندیشه جوامع بگونه ای مطرح هستند که براستی فهم و درک هویت تاریخی و فرهنگی هر جامعه بدون آنها ممکن نیست. درست همین اهمیت در خور توجه است که شناخت این چهره‌ها را امری لازم می‌سازد. اما تاریخ سرزمین ما نشان داده است که در شناخت اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، در بسیاری از موارد، به افراط و تفریط در غلتیده‌ایم. کتاب «دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن»، با هدف ارائه تصویری منصفانه از آن اندیشمند فرزانه منتشر شده است.


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

نخستين بخش كتاب بـه گفتارى از دكتـر بهشتى اختصاص دارد كه در سال ۱۳۵۹ در دانشكده نفـت آبـادان ايـراد شده است. در اين گفتار از خاستگاه اجتماعى دكتر شريعتى، اينكـه وى خود را ساخته و پرداخته رنج مىدانست، ويژگى‌هـاى شخصيت او، تشنگى او براى دانستن و جستجوگرى، انديشه پويا و پرتحرك و خـلاق او سخن رانده شده است. شاه بيت گفتار آيت‌االله بهشـتى را شايد بتوان در اين عبارت يافت: “دكتر شریعتی چنـين كسى بـود، آرائـش، انديشـه‌هـايش، برداشتهاى اسلامى‌اش، برداشت‌هاى اجتماعى‌اش در حال دگرگـونى و در مسير شدن بود چون انسـان، موجـودى اسـت در حـال شـدن، نـه فقـط انسان، همـه موجـودات عـالم طبيعـت واقعيت‌هـاى شـدنى هسـتند ولـى انسان در ميان همه موجودات شدنش شگفت‌انگيزتر است.”

بیشتر کمتر