کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن | شهید بهشتی

کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن

نویسنده: شهید بهشتی
ناشر: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی
تعداد صفحه: 147
خرید کتاب

محور بحث در این کتاب مسأله هست و باید (حقیقت و واقعیت / حق و باطل) است.

این‌ کتاب‌ چهار گفتار مهم را شامل می‌شود که‌ سه‌ گفتار آن‌ نتیجه بحث‌ و گفتگوهایی‌ است‌ که‌ دکتر بهشتی‌ در انجمن‌ اسلامی‌ پزشکان‌ داشته بود و گفتار چهارم بحثی‌ است‌ به نام «تسلیم‌ حق‌ بودن» که‌ از میان‌ سلسله‌ بحث‌های‌ تفسیر قرآن‌ ایشان‌ انتخاب‌ شده‌ است.


توضیحات بیشتر راجع به کتاب

مطالب سه گفتار اول کتاب به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده و بحث با پرسش درباره معنا و مفهوم «حق و باطل» آغاز می‌شود. سپس، مفاهیم این واژه‌ها شرح بسط داده شده و پس از تبیین ارتباط منطقی آن‌ها از دیدگاه قرآن، مفهوم «اعتقاد به پیروزی حق بر باطل» مورد تحقیق قرار گرفته است.

در گفتار چهارم به موضوع حق و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی پرداخته می‌شود.

برشی از کتاب «حق و باطل از دیدگاه قرآن»:

«عنايـت بفرماييد كـه اسلام از وحى و از پيغمبر شروع نمی‌شود. اسلام از روشن‌ترين شناختهاى بشر شروع می‌شود و در مسير خود به وحى و پيغمبر برخورد می‌كند. ادامه راهش با عقـل و وحى هر دو است. اگر بگويم اسلام با عقل شروع مىشود باز مـی‌ترسـم خيال كنيد كه اين عقل فلسفى را می‌گـويم؛ بهتـر اسـت بـه جـاى عقـل بگويم با انديشه تحليلگر، بـا شـناخت روشـن انديشـه تحليلگـر. اسـلام می‌خواهد بشر با شناخت روشن انديشه تحليلگـر خـود از بـديهی‌تـرين نقطه‌ها و با روشن‌ترين روندها آغاز كند و پيش برود. وقتى پيشتر رفت به وحى و پيغمبر به عنوان يك واقعيت عينى می‌رسد، و اگر نرسد واقعاً بـه دين الهى نرسيده است…»

بیشتر کمتر