کتاب بررسی | علی صفایی حائری

کتاب بررسی

نویسنده: علی صفایی حائری
ناشر: لیلة القدر , ذکرا
تعداد صفحه: 124
خرید کتاب

پاسخ به شبهاتی پیرامون آزادی، برده داری، تساوی زن و مرد، حجاب و…
این کتاب، پاسخ به شبهاتی است که تفکر مارکسیسم درباره احکام دینی مطرح کرده است.
نویسنده برخلاف روش رایج که پاسخگویی مستقیم است، از یک طرف، ریشه‌های فکری شبهات مطرح‌شده را تحلیل، و از طرف دیگر زمینه‌های طرح شبهات را حلاجی کرده است.

در این برخورد فکری، ابتدا فلسفه مارکسیستی درباره طبیعت و تاریخ طرح شده و سپس ریشه‌های عاطفی و زمینه‌های عمومی شبهات بررسی شده است
و در نهایت از شبهاتی پیرامون مسائل فلسفی در قلمرو طبیعت و تاریخ، مسائل سیاسی مثل حکومت اسلامی، آزادی، انقلاب و مسائل اجتماعی مثل طبقات زن، برابری، حجاب و مسائل اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، مالکیت و کار گفت گو شده است.