مباحثه‌ی کتاب «نقش آزادی در تربیت کودکان»


مباحثه

گروه «مجازی ۱» - جلسه ‌۱ - شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۸ تا ۲۰

گروه «مجازی ۲» - جلسه ‌۱ - یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۸ تا ۲۰

گروه «مجازی ۳» - جلسه ‌۱ - دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۸ تا ۲۰

گروه «مجازی ۴» - جلسه ‌۱ - ‌سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۸ تا ۲۰

گروه «مجازی ۵» - جلسه ‌۱ - چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۸ تا ۲۰

گروه «مجازی ۶» - جلسه ‌۱ - پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۸ تا ۲۰

مباحثات هفته دوم کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (۱۹ الی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱)

مباحثه

گروه «مجازی ۵» - جلسه ‌۱ - دوشنبه ۱۴‌ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۲۲

گروه «مجازی ۱۰» (خواهران مشهد و..) - جلسه ۱ - سه‌شنبه‌ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۲۰ تا ۲۲

گروه «مجازی ۹» - جلسه ‌۱ - سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۸ تا ۲۰

گروه «مجازی ۱۲ سپیده» - جلسه ‌۱ - چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۶ تا ۱۸

گروه «مجازی ۱۳» - جلسه ‌۱ - چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ - ساعت ۱۸ تا ۲۰

مباحثات هفته اول کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان (۱۲ الی ۱۸ شهریور ۱۴۰۱)