شرح کتاب مسئولیت و سازندگی

نام استاد: مسعود حیدری نیک

شرح کتاب

01- شرح جلد دوم کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام مسعود حیدری‌نیک - ص197-200 - از ابتدای مبحثِ «یس» تا ابتدای مبحثِ استعدادها

02- شرح جلد دوم کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام مسعود حیدری‌نیک - ص201-210 - از ابتدای مبحثِ «استعدادها» تا ابتدای بندِ با این توضیح می توانیم

03- شرح جلد دوم کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام مسعود حیدری‌نیک-ص210-218 - از ابتدای بندِ« با این توضیح می توانیم» تا ابتدای فصل هشتم روحیه‌ها

04- شرح جلد دوم کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام مسعود حیدری‌نیک - ص224-219 - از ابتدای « فصل هشتم روحیه‌ها» تا ابتدای مبحثِ 1- بیشکل-منافق

05- شرح جلد دوم کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام مسعود حیدری‌نیک -ص230-225 - از ابتدای مبحثِ «1- بیشکل-منافق» تا ابتدای مبحثِ 2- غرور و ...

06- شرح جلد دوم کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام مسعود حیدری‌نیک - ص۲۳۱تا۲۳۹ - از ابتدای مبحثِ « 2- غرور و ...» تا ابتدای مبحثِ 3- معاند و ...

07- شرح جلد دوم کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام مسعود حیدری‌نیک - ص۲۴۱تا۲۴۶ - از ابتدای مبحثِ «3-معاند و ...» تا ابتدای مبحثِ 4-متنفر و ...

شرح جلد دوم مسئولیت و سازندگی