شرح کتاب مسئولیت و سازندگی

نام استاد: علی شاملو

شرح کتاب

01- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص13-19 از ابتدای کتاب تا ابتدای فصل اول مسئولیت

02- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص21-31 از ابتدای فصل اول مسئولیت تا ابتدای فصل دوم تربیت

03- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص33-39 از ابتدای فصل دوم تربیت تا ابتدای مبحثِ شکل تربیت انسان

04- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص39-40 از ابتدای مبحثِ شکل تربیت انسان تا ابتدای مبحثِ روش‌های تربیتی

05- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص40-54 از ابتدای مبحثِ روش‌های تربیتی تا ابتدای مبحثِ ویژگی‌های مربی

06- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص57-61 از ابتدای مبحثِ ویژگی‌های مربی تا ابتدای فصل چهارم روش تربیتی اسلام

07- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص63-87 از ابتدای فصل چهارم روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ برای به جریان انداختن فکر_01

08- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص87-120 از ابتدای بندِ برای به جریان انداختن فکر تا ابتدای مبحثِ تعقّل

09- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی - حجت‌الاسلام علی شاملو - ص121-128 از ابتدای مبحثِ تعقّل تا ابتدای فصل پنجم روش شناخت