شرح کتاب قدر

نام استاد: هاشم صابریان

شرح کتاب

شرح کل کتاب قدر