شرح کتاب غدیر

نام استاد: محمد حسین حسینیان

شرح کتاب

شرح کتاب غدیر، مقدمه و مبحث غدیر، ص 7 تا 10