شرح کتاب غدیر

نام استاد: داود مرادی

شرح کتاب

شرح صفحه ی 13 کتاب غدیر