شرح کتاب عاشورا

نام استاد: مصطفی سعادتی مجد

شرح کتاب

01- شرح-کتاب-عاشورا-مصطفی-سعادتی

02- شرح-کتاب-عاشورا-مصطفی-سعادتی

03- شرح-کتاب-عاشورا-مصطفی-سعادتی

04- شرح-کتاب-عاشورا-مصطفی-سعادتی

05- شرح-کتاب-عاشورا-مصطفی-سعادتی

ارائه شده در موسسه شمیم لیلة القدر تهران