شرح کتاب عاشورا

نام استاد: سید محسن زهراپور

شرح کتاب

01- شرح کتاب عاشورا- حجت الاسلام سید محسن زهراپور - ص1 -۱۶ - از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ انگیزه ها

02- شرح کتاب عاشورا- حجت الاسلام سید محسن زهراپور - ص ۱۷ تا ۲۱ از ابتدای مبحثِ «انگیزه ها» تا ابتدای مبحثِ هدف ها

03- شرح کتاب عاشورا- حجت الاسلام سید محسن زهراپور - ص 23تا31 - مبحث هدف ها تا ابتدای مبحث مانع ها

04- شرح کتاب عاشورا- حجت السلام سیدمحسن زهراپور- ص۳۳-۳۸ - از ابتدای مبحثِ «مانع ها» تا ابتدای فصل دوم

05- شرح کتاب عاشورا- حجت السلام سیدمحسن زهراپور- ص۳۹-۵۰ - از ابتدای فصل دوم تا ابتدای مبحثِ تحلیل ها

1-06- شرح عاشورا- حجت الاسلام سید محسن زهراپور- ص ۵۱ تا ۶۱ . هدف شهادت و شفاعت

2-06- شرح عاشورا - حجت الاسلام سید محسن زهرا پور - ص۵۱ تا ۶۱- قسمت امر به معروف و نهی از منکر

07- شرح کتاب عاشورا - حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور- ص۶۱-۶۶ - از ابتدای مبحثِ تشکیل حکومت تا ابتدای مبحثِ هدف و انتخاب

08- شرح کتاب عاشورا- حجت الاسلام سید محسن زهراپور- ص ۶۷ تا آخر- از ابتدای مبحثِ هدف و انتخاب تا انتهای کتاب