شرح کتاب عاشورا

نام استاد: سید حمید میرخندان

شرح کتاب

01- شرح کتاب عاشورا -حجت‌الاسلام سید حمید میر خندان - ص1-16 - از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ انگیزه‌ها

02- شرح کتاب عاشورا - حجت‌الاسلام سیدحمید میرخندان - ص17-21 ابتدای «انگیزه‌ها» تا ابتدای مبحثِ هدف‌ها

03- شرح کتاب عاشورا - حجت السلام سید حمید میرخندان - ص23-31 - از ابتدای بحثِ «هدف‌ها» تا ابتدای مبحثِ مانع‌ها

04- شرح کتاب عاشورا - حجت‌الاسلام سید حمید میرخندان - ص 33-38 - از ابتدای مبحثِ مانع‌ها تا ابتدای فصل دوم

05- شرح کتاب عاشورا - حجت‌الاسلام سیدحمید میرخندان - ص45-50 - از ابتدای فصل دوم تا ابتدای مبحثِ تحلیل‌ها

06- شرح کتاب عاشورا - حجت‌الاسلام سیدحمید میرخندان - ص 51-60 - از ابتدای مبحثِ «تحلیل‌ها» تا ابتدای مبحثِ ابعاد

07- شرح کتاب عاشورا - حجت‌الاسلام سیدحمید میرخندان - ص 61-66- از ابتدای مبحثِ «ابعاد» تا ابتدای مبحثِ هدف و انتخاب

08- شرح کتاب عاشورا - حجت‌الاسلام سیدحمید میرخندان - ص 67-79- از ابتدای مبحثِ «هدف و انتخاب» تا پایانِ کتاب