شرح کتاب عاشورا

نام استاد: حسن پرسا

شرح کتاب

01- شرح کتاب عاشورا- مهندس حسن پرسا- ص 1-16 - از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ انگیزه‌ها

02- شرح کتاب عاشورا- مهندس حسن پرسا - ص ۱۷ تا ۲۱ از ابتدای مبحثِ «انگیزه ها» تا ابتدای مبحثِ هدف ها

03- شرح کتاب عاشورا- مهندس حسن پرسا- ص ۲۳- ۳۱ - از ابتدای مبحثِ «هدف ها» تا ابتدای مبحثِ مانع ها

04- شرح کتاب عاشورا- مهندس حسن پرسا- ص۳۳-۳۸ - از ابتدای مبحثِ «مانع ها» تا ابتدای فصل دوم

05- شرح کتاب عاشورا- مهدس حسن پرسا- ص۳۹-۵۰ - از ابتدای فصل دوم تا ابتدای مبحثِ تحلیل ها

06- شرح کتاب عاشورا- مهندس حسن پرسا- ص ۵۱-۶۰ - از ابتدای مبحثِ تحلیل ها تا ابتدای مبحثِ ابعاد

07- شرح کتاب عاشورا- مهندس حسن پرسا - ص۶1-۶۶ از ابتدای مبحثِ «ابعاد» تا ابتدای مبحثِ هدف‌ها و انتخاب‌ها

08- شرح کتاب عاشورا- مهندس حسن پرسا- ص۶۷-۷۹ - از ابتدای مبحثِ «هدف و انتخاب» تا انتهای کتاب