شرح کتاب روش نقد جلد1

نام استاد: امیر غنوی

شرح کتاب

01- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه اول

02- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه دوم

03- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه سوم

04- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه چهارم

05- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه پنجم

06- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه ششم

07- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه هفتم

08- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه هشتم

09- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه نهم

10- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه دهم

11- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه یازدهم

12- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه دوازدهم

13- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه سیزدهم

14- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه چهاردهم

15- شرح کتاب روش نقد جلد1،امیر غنوی،جلسه پانزدهم