شرح کتاب روش نقد جلد 3

نام استاد: امیر غنوی

شرح کتاب

01- شرح کتاب روش نقد جلد3،امیر غنوی،جلسه اول

02- شرح کتاب روش نقد جلد3،امیر غنوی،جلسه دوم

03- شرح کتاب روش نقد جلد3،امیر غنوی،جلسه سوم

04- شرح کتاب روش نقد جلد3،امیر غنوی،جلسه چهارم

05- شرح کتاب روش نقد جلد3،امیر غنوی،جلسه پنجم

06- شرح کتاب روش نقد جلد3،امیر غنوی،جلسه ششم

07- شرح کتاب روش نقد جلد3،امیر غنوی،جلسه هفتم

08- شرح کتاب روش نقد جلد3،امیر غنوی،جلسه هشتم