شرح کتاب روش نقد جلد 2

نام استاد: امیر غنوی

شرح کتاب

01- شرح کتاب روش نقد جلد2،امیر غنوی،جلسه اول

02- شرح کتاب روش نقد جلد2،امیر غنوی،جلسه دوم

03- شرح کتاب روش نقد جلد2،امیر غنوی،جلسه سوم

04- شرح کتاب روش نقد جلد2،امیر غنوی،جلسه چهارم

05- شرح کتاب روش نقد جلد2،امیر غنوی،جلسه پنجم

06- شرح کتاب روش نقد جلد2،امیر غنوی،جلسه ششم

07- شرح کتاب روش نقد جلد2،امیر غنوی،جلسه هفتم