شرح کتاب حرکت

نام استاد: جلیل معماریانی

شرح کتاب

01- مروری بر کتاب حرکت، مباحث: «مقدمه و نکاتی در رابطه با مفهوم حرکت»

02- مروری بر کتاب حرکت، مبحث «ضرورت حرکت»

03- مروری بر کتاب حرکت، مبحث «جهت حرکت»

04- مروری بر کتاب حرکت، با عنوان «حرکت و سبک زندگی و طرح کلی»