شرح کتاب اندیشه من

نام استاد: علی اشرف طهماسبی

شرح کتاب

01- شرح کتاب اندیشه من - ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام

02- شرح کتاب اندیشه من - ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش رهبری رسول تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدم که