شرح کتاب اندیشه من

نام استاد: داود پارسا

شرح کتاب

1-01- شرح کتاب اندیشه من - حجت‌الاسلام داود پارسا - ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام - بخش اول

2-01- شرح کتاب اندیشه من - حجت‌الاسلام داود پارسا - ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام - بخش دوم

02- شرح کتاب اندیشه من - حجت‌الاسلام داود پارسا - ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدم که

03- شرح کتاب اندیشه من - حجت‌الاسلام داود پارسا - ص30-39 از ابتدای بندِ به اینجا رسیدیم که تا پایان مبحثِ بررسی برهانی مذهب

04- شرح کتاب اندیشه من - حجت‌الاسلام داود پارسا - ص41-51 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب اصالت دارد؟» تا ابتدای مبحثِ چه نیازی به مذهب است؟

05- شرح کتاب اندیشه من - حجت‌الاسلام داود پارسا - ص53-60 از ابتدای مبحثِ «چه نیازی به مذهب است؟» تا ابتدای مبحثِ آیا مذهب عامل انحطاط است؟

06- شرح کتاب اندیشه من - حجت‌الاسلام داود پارسا - ص61-70 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب عامل انحطاط است؟» تا ابتدای مبحثِ دین چه دارد؟

07- شرح کتاب اندیشه من - حجت‌الاسلام داود پارسا - ص71-81 از ابتدای مبحثِ «دین چه دارد؟» تا پایانِ کتاب