سوالات کتاب وقتی که از خودت میسوزی

نام تهیه‌کننده: منصوره سادات موسوی

سؤالات

01- سوالات مرتبط با کتاب از ابتدای کتاب تا مبحث ابعاد خسارت

دریافت

02- سوالات مرتبط با کتاب از ابتدای مبحث ابعاد خسارت تا ابتدای مبحث جبرانها

دریافت

03- سوالات مرتبط با کتاب از ابتدای مبحث جبران ها تا ابتدای مبحث آثار خسارت

دریافت