سخنرانی یاری ولی خدا با تمام توان

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- یاری ولی خدا با تمام توان

02- یاری ولی خدا با تمام توان