سخنرانی یاری ولی خدا از طریق یاری دین خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

یاری ولی خدا از طریق یاری دین خدا