سخنرانی یاری ولی خدا از طریق برنامه ریزی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

یاری ولی خدا از طریق برنامه ریزی

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.