سخنرانی یاری خدا از طریق یاری ولی خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

یاری خدا از طریق یاری ولی خدا