سخنرانی کیفیت مطرح نمودن حدیث

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع: نرم افزار آغاز در نهایت

کیفیت مطرح نمودن حدیث