سخنرانی کیفیت حرکت فکری و تبلیغ

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- کیفیت حرکت فکری و تبلیغ

02- کیفیت حرکت فکری و تبلیغ

03- کیفیت حرکت فکری و تبلیغ

04- کیفیت حرکت فکری و تبلیغ

منیع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.