سخنرانی کشف استعدادها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- کشف استعدادها

02- کشف استعدادها

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.