سخنرانی پیمان شکنی در مقابل ولی خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- پیمان شکنی در مقابل ولی خدا

02- پیمان شکنی در مقابل ولی خدا

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.