سخنرانی پیمان شکنی در مقابل ولی خدا

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- پیمان شکنی در مقابل ولی خدا

02- پیمان شکنی در مقابل ولی خدا