سخنرانی پیمان با ولی خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی پیمان با ولی خدا