سخنرانی ویژگی یاران امام حسین علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی ویژگی یاران امام حسین علیه السلام