سخنرانی ویژگی یاران امام حسین علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی ویژگی یاران امام حسین علیه السلام

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.