سخنرانی ویژگی توبه کنندگان

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی ویژگی توبه کنندگان

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.