سخنرانی وداع علی علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد. 19 رمضان 1413

سخنرانی وداع علی علیه السلام