سخنرانی هنر اسلامی

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- هنر اسلامی

02- هنر اسلامی