سخنرانی هنر اسلامی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- هنر اسلامی

02- هنر اسلامی

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.