سخنرانی همراه با نسل جوان

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی همراه با نسل جوان

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.