سخنرانی نیازها در جمع

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی نیازها در جمع

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.