سخنرانی نکاتی پیرامون کار و توجه به مناجات خمسه عشر

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

12 رمضان 1408 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی نکاتی پیرامون کار و توجه به مناجات خمسه عشر