سخنرانی نکاتی از مناجات خمسه عشر، مناجات تائبین

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- نکاتی از مناجات خمسه عشر، مناجات تائبین

02- نکاتی از مناجات خمسه عشر، مناجات تائبین

03- نکاتی از مناجات خمسه عشر، مناجات تائبین

04- نکاتی از مناجات خمسه عشر، مناجات تائبین

05- نکاتی از مناجات خمسه عشر، مناجات تائبین

19، 21، 23، 25 و 27 رمضان 1408 هجری قمری – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.