سخنرانی نهج البلاغه و بندگان محبوب خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی نهج البلاغه و بندگان محبوب خدا

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.