سخنرانی نقش مربی در تربیت انسان

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی نقش مربی در تربیت انسان

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.