سخنرانی نقش آزادی در تربیت کودکان

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

نقش آزادی در تربیت کودکان

هر جامعه‌ای برای پیشرفت و تحقق اهداف و آرمان‌های خودش بیش از هر چیزی به نیروی انسانی کارامد و متعهد نیاز دارد. یکی از اساسی‌ترین و بلکه میتوانیم بگوییم اساسی‌ترین کار یک مکتب و یک جامعه تربیت کودکان برای تحقق اهداف عالیه جامعه است. در جهان، مکاتب تربیتی مختلفی تا به حال ظهور کرده‌اند و با همه معایب و مزایای خودشان نیروهایی در راستای اهداف خودشان تربیت کرده‌اند. در اسلام نیز مکاتب تربیتی مختلفی با قرائت‌های مختلفی از دین به وجود آمده و هر کدام نیروهایی با کار ویژه‌هایی مشخص تربیت کردند.

شهید بهشتی به عنوان یک اندیشمند و عالم انقلابی مسلمان از سال‌ها قبل از انقلاب در راستای این امر تلاش می‌کرد. ایشان در یکی از سخنرانی‌هایشان در جمع انجمن اولیاء و مربیان مدرسه رفاه به بحث «نقش آزادی در تربیت کودکان» پرداختند.

در این سخنرانی شهید بهشتی ابتداء به مقایسه انسان و سایر حیوانات پرداختند و در این راستا ابتداء مشترکات انسان و حیوانات را در خلقت بیان کردند و سپس دو وجه افتراق مهم میان انسان و سایر حیوانات را تحت عنوان‌های «قدرت اندیشیدن و ابتکار» و «اختبار و آزادی» توضیح دادند.

ایشان در ضمن این مباخثشان اشاره‌ای به مقایسه خداشناسی در اسلام و در مکتب ماتریالیسم نیز داشتند.

شهید بهشتی در ادامه صحبت‌هایشان با بیان رابطه آزادی و تربیت، الگوی ایده‌آل تربیت را تبیین کردند و الگوهای غلط تربیتی را نیز نقد کردند. سپس ایشان با تطبیق دادن مسئله آزادی در تربیت با مسائل اجتماعی این موضوع را به خوبی روشن کردند. ایشان در مسائل اجتماعی بع این موضوعات اشار کردند: «هدف اسلام از احکام اجتماعی»، «شبهه‌ی زوری بودن گسترش اسلام»، «رابطه انفاق و آزادی»، «رابطه محدودیت‌های جنسی در اسلام با آزادی» و…

سپس ایشان با گره زدن مسئله آزادی به انحراف‌های تربیتی در خانواده و مدرسه سعی داشتند که به صورت مصداقی این انحرافات را تبیین کنند و حضار را از آن بر حذر کنند.

در نهایت شهید بهشتی با بیان شیوه پاسخ به سوالات جنسی کودکان و حل شبهه تعارض تنبیه و آزادی شخنانشان را به پایان رساندند.