سخنرانی نقد مکتب با آرمان ها و رهبری ها و قانون گذاری ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی نقد مکتب با آرمان ها و رهبری ها و قانون گذاری ها

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.