سخنرانی نقد عرفان و تصوّف

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- نقد عرفان و تصوّف

02- نقد عرفان و تصوّف

03- نقد عرفان و تصوّف