سخنرانی نتیجه آماده نبودن دینداران

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی نتیجه آماده نبودن دینداران

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.