سخنرانی مشکلات حکومت دینی (بخش دوم: محرم 1378)

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب اول

02- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب دوم

03- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب سوم

04- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب چهارم

05- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب پنجم

06- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب ششم

07- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب هفتم

08- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب هشتم

09- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب نهم

10- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب دهم

11- مشکلات حکومت دینی - محرم 1378 - شب یازدهم

بخش دوم: محرم 1378 (شب اول تا یازدهم) – بخش اول سخنرانی مشکلات حکومت دینی در شبهای 21، 22، 23 و 27 رمضان 1377 انجام شده است – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.